Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
C-PROGRAMMERINGEDAA25
C Programming

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA150. Valfri för: C4, D4, D4is, E4, F2, M4, N2, Pi4. Kursansvarig: Universitetslektor Jonas Skeppstedt, Jonas.Skeppstedt@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: Grundläggande kurs i programmering motsvarande EDA016/EDA011/EDA017/EDA501/EDAA20. Prestationsbedömning: Tre obligatoriska inlämningsuppgifter som skall utföras individuellt. Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen bestäms av resultatet på tentamen. Hemsida: http://cs.lth.se/utbildning.

Syfte
Kursens syfte är att studerna ska lära sig skriva program i språket C.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Principles of the C programming language, jämförelse mellan språkkonstruktioner i Java och C, struct, pekare, array, minnesallokering, globala variabler, static storage duration, C biblioteket, ISO C99 standarden, C implementation, implementation-defined behaviour, unspefified behaviour, undefined behaviour, storage class specifiers, type specifiers, C preprocessor, GDB, och Valgrind.

Litteratur
Jonas Skeppstedt and Christian Söderberg: Writing Efficient Safety-Critical C Code
a Thorough Introduction for Java Programmers. ISBN: 978 91 977 940 08