Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KOMMUNIKATION OCH DATORVERKTYGEDAA15
Communication and Computer Tools

Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA602 och MMT656. Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Anders Robertson, Projekteringsmetodik, Anders.Robertson@hbg.lth.se, Projekteringsmetodik. Prestationsbedömning: Betygsatta inlämningsuppgifter tillhörande varje kursavsnitt i Kommunikationsdelen. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av inlämningarna. Slutbetyg: 3, 4 eller 5. CAD-, Excel-, Word-, Powerpointinlämningarna bedöms G/U. Väl utförda CAD- och Excelinlämningar kan höja slutbetyget. Alla moment ska vara godkända för erhållande av slutbetyg. Ingen tentamen. Övrigt: Seminarierna i studie- och karriärplanering är obligatoriska. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att studenten såväl praktiskt som teoretiskt ska behärska grunderna i muntlig och skriftlig framställning. Kursens skriftliga framställning är utvidgad till att också omfatta grundläggande ingenjörsteknisk problemlösning och framställning samt ge insikter i studie- och karriärplanering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Med ett ingenjörsmässigt perspektiv behandlar kursen grundläggande kommunikation, såväl muntlig som skriftlig. Härvid tränas studenten praktiskt i framträdandeteknik, retorik och opposition för den muntliga framställningen och i rapportskrivningsmetodik (disposition, källkritik, metodik, litteratursökning) för den skriftliga framställningen.

För att kunna hantera den skriftliga framställningen ingår i kursen att kunna hantera grundläggande delar i ett modernt datorberäkningsprogram (Excel), ordbehandlingsprogram (Word), presentationsprogram (PowerPoint) och ett traditionellt tvådimensionellt cad-program.

Seminarier i studie- och karriärplanering.

Litteratur
Björklund, M och Paulsson, U: Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur 2003.
Hamrin G., Byggnadsritning, AMG Hamrin, 1996
Utdelat kompendie- och stencilmaterial.