Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
REALTIDSSYSTEMEDA698
Real-Time Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA040. Obligatorisk för: IDA3. Kursansvarig: Mats Lilja, Mats.Lilja@hbg.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDAA10 Programmering i Java samt godkänd på ett av delproven i EDA690. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten i form av laborationer har fullgjorts. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/mats/kurser/realtid/realtid.htm.

Syfte
Kursens syfte är att ge högskoleingenjören en överblick över de programmeringstekniska problem som uppkommer då datorer sammankopplas med extern utrustning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda laborationer.

Kod: 0211. Benämning: Tentamen i realtidssystem.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För att få delta i tentamen krävs att laborationerna fullgjorts. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.