Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ALGORITMER OCH DATASTRUKTUREREDA690
Algorithms and Data Structures

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA020, EDA025, EDA026, EDA027, EDA035, EDA510, EDAA01 och EDAF05. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Universitetslektor Christian Nyberg, Christian.Nyberg@eit.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: De obligatoriska momenten i EDAA10 Programmering i Java fullgjorda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs fullgjorda laborationer och inlämningsuppgifter. Slutbetyget avgörs av resultatet på den skriftliga tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/christian/Algoritmer/.

Syfte
Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper om standardalgoritmer och dessas implementering i Java med relevanta datastrukturer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna strukturera ett givet problem och effektivt implementera lösningen i Java.

Innehåll
Tidskomplexitet. Analys av algoritmer. Rekursion. Grundläggande datastrukturer: listor, stackar, köer, träd och grafer. Metoder för sökning och sortering.

Litteratur
Weiss, M A: Data Structures & Problem Solving using Java, Third Edition. Addison Wesley 2006. ISBN: 0-321-31255-4.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen bestäms av resultatet på tentamen. Övrigt: För deltagande i tentamen krävs att de obligatoriska övningarna och laborationerna fullgjorts.

Kod: 0204. Benämning: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Övrigt: Detaljerade föreskrifter för de obligatoriska momentens genomförande finns i kursprogrammet.