Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KONSTRUKTION AV INBYGGDA SYSTEM, FÖRDJUPNINGSKURSEDA385
Design of Embedded Systems, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: D5, D5dpd, D5is, E5, E5dpd, MSOC1. Kursansvarig: Flavius Gruian, flavius.gruian@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA011/EDA016/EDA017 Programmeringsteknik ochEDA380/EDAF20 Konstruktion av inbyggda system. Förutsatta förkunskaper: För utbytesstudenter förutsätts kunskaper i C/C++ eller Java, grundnivå i VHDL eller annat hårdvarubeskrivningsspråk. Prestationsbedömning: Godkänd på alla obligatoriska kursmoment. Obligatoriska moment: Inlämning av projekt beskrivning, rapport, presentation av projektet, demonstration. Hemsida: http://cs.lth.se/eda385.

Syfte
Kursens syfte är att ge praktisk erfarenhet avaktuella metoder och verktyg för konstruktion av inbyggda system, som innehåller både hårdvaru- och programvarukomponenter. Detta är en naturlig uppföljning av den mer teoretisk kursen EDAF20.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Xilinx Application Notes, http://www.xilinx.com/support/library.htm