Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DATORGRAFIKEDA221
Computer Graphics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA220. Valfri för: C4, D4, D4bg, E4, E4bg, F4, F4bg, L5gi, Pi4, Pi4ssr. Kursansvarig: Univ.lektor Lennart Olsson, Lennart.Ohlsson@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDA027 Algoritmer och datastrukturer samt FMA420 Linjär algebra. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända redovisningsuppgifter är ett krav för att få deltaga i tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på den skriftliga tentamen. Hemsida: http://cs.lth.se/eda221.

Syfte
Att ge grundläggande kunskaper om metoder och tekniker inom 3D datorgrafik samt praktisk erfarenhet av grafikprogrammering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Konstruktion av geometriska objekt. Beskrivning och beräkning av objektrörelse. Användarinteraktion. Översättning av geometri från 3D-rymd till bildskärm. Modellering av ljus och ytmaterial. Mappnings- och bufferttekniker.

Litteratur
Angel, E: Interactive Computer Graphics. A Top-Down Approach with OpenGL. 5th Edition. Addison-Wesley 2008. ISBN: 978-0321-54943-3
Även äldre upplaga av boken kan användas.