Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DATABASTEKNIKEDA216
Database Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA215, EDA636, EDAF20 och EXTN70. Obligatorisk för: C2. Valfri för: D4, D4pv, E4, E4pv, F4, F4pv, I4, L4gi, Pi4, Pi4pv. Kursansvarig: Univ.lektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänd tentamen, godkänd inlämningsuppgift och godkända datorlaborationer. Slutbetyget bestäms av betyget på tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://cs.lth.se/eda216.

Syfte
Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om databassystem och deras organisation. Tonvikten läggs på relationsdatabaser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Garcia-Molina, H & Ullman, J D & Widom, J: Database systems: The Complete Book, Second Edition (International Edition). Prentice Hall 2009. ISBN: 0-13-135428-0. Även första upplagan av boken kan användas.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Datorlaborationer och inlämningsuppgift.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda datorlaborationer och inlämningsuppgift.

Kod: 0206. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen.