Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
NÄTVERKSPROGRAMMERINGEDA095
Network Programming

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA090. Obligatorisk för: C3. Valfri för: D4, D4ks, F4, L4gi. Kursansvarig: Univ.lektor Roger Henriksson, roger.henriksson@cs.lth.se och Prof. Pierre Nugues, pierre.nugues@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Obligatoriska moment: laborationer och projekt. För deltagande i tentamen krävs att laborationerna är godkända. För godkänt betyg på kursen krävs dessutom godkänt projekt. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://cs.lth.se/eda095.

Syfte
Datorkommunikation har med introduktionen av Internet blivit ett allt mer centralt verktyg för implementation av avancerade datatjänster. Kursen ger en översikt över grunderna för hur man skriver applikationsprogram som kommunicerar över nätverk och fungerar som en startpunkt för vidare fördjupning inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
De i kursen ingående laborationerna och projekten har till syfte att låta studenterna tillämpa tidigare programmeringserfarenheter i en nätverksbaserad omgivning.

Litteratur
Harold, E R: Java Network Programming, 3rd Edition. O´Reilly & Associates 2004. ISBN: 0-596-00721-3

Poängsatta delmoment

Kod: 0112. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs fullgjorda laborationer och projekt. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer och ett obligatoriskt projekt.

Kod: 0212. Benämning: Tentamen i nätverksprogrammering.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För att få deltaga i tentamen krävs fullgjorda laborationer.