Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
REALTIDSPROGRAMMERINGEDA040
Concurrent Programming

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA698. Obligatorisk för: D3, Pi4pv. Valfri för: C4, E4, E4pv, E4ra, F4, F4pv, M4me, Pi4. Kursansvarig: Univ.lektor Klas Nilsson, Klas.Nilsson@cs.lth.se och univ.lektor Roger Henriksson, Roger.Henriksson@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten i form av laborationer och projekt har fullgjorts. Projektarbetet syftar till att ge en samlad förståelse av kusens delmoment. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://cs.lth.se/eda040.

Syfte
Datorer förekommer i en allt ökande grad som delkomponenter i teknisk utrustning där de måste interagera med och styra externa fysikaliska skeenden i realtid. Kursen ger en insikt i hur sådana datorsystem fungerar och ger en praktisk erfarenhet av att programmera denna typ av system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Kursbok och annat material distribueras under kursens gång genom institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända laborationer och godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer och ett obligatoriskt projekt.

Kod: 0211. Benämning: Tentamen i realtidsprogrammering.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För att få delta i tentamen krävs att alla obligatoriska moment fullgjorts. Slutbetyg på hela kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.