Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
C++ - PROGRAMMERINGEDA031
C++ Programming

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA331 och EDA623. Valfri för: C4, D4, D4pv, E4, E4pv, F4, F4pv, Pi4, Pi4pv. Kursansvarig: Univ.lektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se, Datavetenskap. Förkunskapskrav: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDA027 Algoritmer och datastrukturer. . Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs godkänd tentamen, godkända datorlaborationer och godkänd inlämningsuppgift. Slutbetyget baseras på den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: datorlaborationer och inlämningsuppgift. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://cs.lth.se/eda031.

Syfte
Kursen ger ingående kunskaper om C++, som är ett viktigt programspråk med många användningsområden. Särkilt betonas de språkkonstruktioner som gör att C++ är ett mera avancerat, och samtidigt mera komplicerat, programspråk än Java.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Översikt över C++. Grundläggande C++-programmering: typer, programstrukturer, funktioner, minneshantering, I/O, strängar. Objektbaserad programmering: klasser, resurshantering. Objektorienterad programmering: härledda klasser, polymorfism, operatoröverlagring, standardklasser. Generisk programmering, parametriserade klasser. Standardbiblioteket STL.

Litteratur
Föreläsningarna följer
Lippman, S B, Lajoie, J, Moo, B: C++ Primer, Fourth Edition, Addison-Wesley 2005. ISBN 0-201-72148-1

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Datorlaborationer och inlämningsuppgift.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs att datorlaborationerna och inlämningsuppgifterna är godkända.

Kod: 0206. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.