Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
URBANA PROCESSERASBN36
Urban Process

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASBN35. Obligatorisk för: MSUD2. Valfri för: A4. Kursansvarig: Univ.lektor Per Björkeroth, per.bjorkeroth@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända skrivuppgifter, godkända övningar samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar.

Syfte
Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om implementering av projekt som främjar hållbar stadsutveckling och deras förmåga till kritisk reflexion omkring urbana förändringsprocesser. Kursen syftar också till att fördjupa studenternas insikt i och förmåga till kritisk analys av stadsplaneringens aktörer, drivkrafter och styrmedel. Detta sker främst genom kvalificerade analyser av genomförda projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursinnehållet består främst i kartläggning och analys av aktörer, faktorer och skeenden som påverkat aktuella stadsutvecklingsprojekt. Studenterna ges också en orientering om de styrmedel som påverkar svensk och i viss mån internationell planprocess.

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.