Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LANDSKAPSARKITEKTUR OCH TRÄDGÅRDASBN26
Landscape Architecture and Gardens

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB111 och ASBN25. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Univ.lektor Peter Siöström, peter.siostrom@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd uppsats, samt minst 80% aktiv närvaro vid föreläsningar, genomgångar, exkursioner och seminarium. Övrigt: Kursens fokus på konstnärligt avancerad landskapsgestaltning är ämnat att inspirera och utveckla studentens kreativa förmåga och utgöra ett stöd för gestaltningsuppgiften i kursen ASBN16 Det nya stadslandskapet (15 hp).

Syfte
Kursens syfte är att utveckla studentens kunskap om landskapets, den urbana grönstrukturens och trädgårdens betydelse för livsmiljön, och förståelse för sambandet mellan teori och praktik, samt utveckla detta i en självständig uppsats.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus är konstnärligt kvalificerad landskapsgestaltning. Kursen tar upp olika aspekter på landskap och trädgård, såsom trädgårdskonstens historia, kulturlandskapets förändring, stadslandskapet och naturmiljöns betydelsen för människors välbefinnande. Kursen ger studenterna tillfälle att vidga sina referenser av konstnärligt kvalificerade exempel på gestaltningsprojekt och komma i kontakt med framstående praktiker inom landskapsgestaltningens område. Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök och enskilt uppsatsskrivande

Litteratur
Jellicoe, G. & S: The Landscape of Man. Thames and Hudson, London 1975, 1987.
osser, T.: The History of Garden Design, Thames & Hudson London 1991.
Moore, Mitchell, Turnbull: The Poetics of Garden, MIT Press 1993.
Spens, M: Gardens of the Mind, Antique Collectors Club, London 1992.
Stad & Land no. 150: Parks and Gardens in Sweden, Tralala Reklambyrå, Lund 1997.
Kurskompendium samt litteratur efter eget val.