Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DET NYA STADSLANDSKAPETASBN16
Sustainable Urban Landscape

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASBN15. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Univ.lektor Peter Siöström, peter.siostrom@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning av projektuppgiften samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt. Övrigt: Denna kurs läses obligatoriskt tillsammans med den teoretiska fördjupningskursen ASBN11 Det nya stadslandskapet – teori och metod (7,5 hp). Dessa kurser läses lämpligen också tillsammans med kursen ASBN26 Landskapsarkitektur och trädgård (7,5 hp).

Syfte
Kursens syfte är att fördjupa studentens kunskaper om och förståelse för landskapselement som utgångspunkt och föremål för gestaltning. Syftet är också att utveckla studentens avancerade färdigheter i att gestalta långsiktigt hållbara bebyggelsemiljöer med respekt för befintlig kulturmiljö och omgivande landskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus är gestaltning i och av kultur- och naturlandskap. Det dominerande kursmomentet är en gestaltningsuppgift där studenterna föreslår ny bebyggelse i eller i anslutning till ett stort och sammanhängande landskapsrum. Kursen utmynnar i ett gestaltningsförslag för ett större landskapsrum med ett detaljstuderat tillägg i form av bebyggelse och/eller gröna strukturer och landskapselement. Kursens gestaltningsarbete stöds av det kunskapsinnehåll och den teoretiska fördjupning som ges i kursen ASBN11 Det nya stadslandskapet – teori och metod (7,5 hp) som läses parallellt.

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.