Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DET NYA STADSLANDSKAPET - TEORI OCH METODASBN11
Sustainable Urban Landscape - Theory and Method

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB121 och ASBN10. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Univ.lektor Peter Siöström, peter.siostrom@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkänd skrivuppgift, godkända övningar samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Övrigt: Denna kurs utgör en obligatorisk teoretisk och metodinriktad fördjupning till kursen ASBN16 Det nya stadslandskapet (15 hp).

Syfte
Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskap om teoretiska grunder för hållbar gestaltning i rurala och urbana sammanhang och i gränszoner. Kursen är också ämnad att vidga studenternas kunskap om den avancerade landskapsgestaltningens möjligheter, förutsättningar och problemställningar. Vidare är syftet att inspirera och utveckla studentens kreativa förmåga och utgöra ett stöd för gestaltningsuppgiften i designkursen Det nya stadslandskapet (15 hp).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen utgör en obligatorisk teoretisk och metodinriktad fördjupning till kursen ASBN16 Det nya stadslandskapet (15 hp). Innehållet behandlar främst teoretiska utgångspunkter för hållbar gestaltning i och av natur- och kulturlandskapet. Studenterna ges också en orientering om och träning i att använda vedertagna redskap och metoder för att analysera och visualisera landskap. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, studiebesök och seminarier.

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.