Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
STADSÅTERBRUK - TEORI OCH METODASBN06
Urban Recycling - Theory and Methods

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB180 och ASBN05. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Bitr. universitetslektor Catharina Sternudd, catharina.sternudd@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkänd skrivuppgift, godkända övningar samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Övrigt: Denna kurs utgör en obligatorisk teoretisk och metodinriktad fördjupning till ASBN02 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk (15 hp).

Syfte
Kursen syftar till att vidga studenternas referensramar och fördjupa deras förmåga till kritisk reflektion omkring aktuella internationella tendenser rörande hållbara urbana förändringsprocesser. Kursens syfte är också att utveckla studentens förmåga att förstå, analysera och värdera stadsgestaltningens konstnärliga aspekter och uttrycksmedel. Vidare syftar kursen till att utveckla studentens förmåga att på ett ifrågasättande och kreativt sätt, verbalt och i skrift, integrera teoretisk kunskap och ett humanistiskt förhållningssätt i reflektioner omkring gestaltningsmässiga aspekter av stadsmiljöer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen utgör en teoretisk och metodinriktad fördjupning till kursen ASBN02 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk (15 hp). Innehållet behandlar främst teoretiska, metodologiska och gestaltningsmässiga utgångspunkter för hållbar stadsutveckling.

Undervisningen sker främst i form av övningsuppgifter, föreläsningar, seminarier och studiebesök. Arbetet i kursen genomförs med nära anknytning till gestaltningsuppgiften i kursen ASBN02 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk (15 hp).

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.