Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
STADSÅTERBRUKASBN02
Sustainable Urban Recycling

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB180 och ASBN01. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Biträdande univ.lektor Catharina Sternudd, catharina.sternudd@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning av projektuppgiften samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt. Övrigt: Denna kurs läses obligatoriskt tillsammans med den teoretiska fördjupningskursen ASBN06 Stadsåterbruk – teori och metod (7,5 hp).

Syfte
Kursen syftar till att utveckla studenternas färdigheter i gestaltning av hållbara bebyggelsemiljöer med referens till aktuella internationella tendenser rörande urbana förändringsprocesser. Detta sker främst genom att studenterna genomför en avancerad gestaltningsuppgift och därigenom utforskar stadsgestaltningens olika uttrycksmedel som stadens golv, grönska, byggnadsvolymer, platsutformning, och andra urbana element.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus är kvalificerad urban gestaltning av långsiktigt hållbara stadsrum. Kursens huvudsakliga innehåll är en urban gestaltningsuppgift som hanterar ett stadsområde som står inför ett förändringstryck. Arbetet följer en tematiskt upplagd struktur och arbetet spänner över analyser på en övergripande skalnivå och gestaltning av högre detaljeringsgrad i utvalda delar av området. Kursens gestaltningsträning stöds av den teoretiska fördjupning som ges i kursen ASBN06 Stadsåterbruk – teori och metod (7,5 hp) som läses parallellt.

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.