Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
STADSFÖRNYELSEASB060
Urban Renewal

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: L5fr, V5tv. Kursansvarig: Universitetslektor Per Björkeroth, Per.Bjorkeroth@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: ASBF10 Hållbart stadsbyggande, eller motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, deltagande på exkursioner och studieresa samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Syfte
Att ge kunskaper om stadsförnyelse och de metoder som krävs för genomförandet av stadsförnyelseprocesser.

Att förstå skillnaden jämfört med nyexploatering, hänsynen som måste tas och vilka förändringskrav i det befintliga som stadsförnyelse för med sig.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Undervisningsform:

Arbetet är uppdelat på:

Litteratur
Kurskompendium.
Gehl, J. Gemzöe, L. 1996. Public Spaces Public Life
En serie böcker utgivna av Stadsmiljörådet 1999-2001. Ämnen: Stadsutformning och planering samt stadsförnyelse.