Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ARKITEKTUR SOM TEMPORALA LANDSKAPAFON30
Architecture as Temporal Landscapes

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Docent Mattias Kärrholm,, mattias.karrholm@arkitektur.lth.se, och univ.lektor Gunnar Sandin, gunnar.sandin@arkitektur.lh.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänt projektarbete samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Syfte
Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om arkitekturens tidsmässiga aspekter på olika rumsliga skalnivåer. I kursen ska studenten utveckla en förståelse för hur arkitekturens temporala egenskaper fungerar både i relation till andra arkitektoniska egenskaper och till större samhällsfrågor. Ämnesmässigt kommer kursen särskilt att fokusera på teorier som beaktar rum-tid ur ett arkitektoniskt perspektiv. I kursen ges studenten möjlighet att utarbeta ett eget interventionsprojekt, och genom detta arbete utforska både teoretiska och metodologiska aspekter av arktitektur, stad och landskap från ett mer komplext tids-rumsligt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• visa kunskap om samtida tids- och rumsteori samt dess kopplingar till gestaltningen av den byggda miljön.

• visa prov på en egen och väl genomförd gestaltning utifrån kursens tematik.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att analysera och problematisera arkitektur och stadsbyggnad ur ett temporalt och rumsligt perspektiv

• visa förmåga att såväl enskilt som i grupp utarbeta gestaltningsförslag som förmår belysa och problematisera samhälleliga aspekter.

• visa förmåga att analysera konstnärliga, arkitektoniska och urbana sammanhang utifrån tids- och rumsteoretiska diskurser

• visa förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera sina ståndpunkter och förslag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa ett kritiskt, självständigt och kreativt förhållningssätt till hur olika samtida rums- och tidsteoretiska synsätt kan bidra till utvecklandet av arkitekturangelägna frågor hållbara miljöer

• väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina resonemang om gestaltning av såväl miljöer som detaljer.

Innehåll
I kursen ges studenten möjlighet att utarbeta ett eget interventionsprojekt, och genom detta arbete utforska både teoretiska och metodologiska aspekter av arktitektur, stad och landskap från ett mer komplext tids-rumsligt perspektiv. Kursen är inriktad mot att i både praktisk handling och teoretiska studier fördjupa kunskaper om arkitekturens samhälleliga betydelser.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, teoretiska och praktiska övningsuppgifter, workshop och i form av ett mindre projektarbete.

Litteratur
Bruno Latour & Albena Yaneva ”Give me a Gun and I will make all Buildings Move” in Explorations in Architecture: Teaching, Design, Research, ed. R. Geiser, 80-89. Basel: Birkhäuser, 2008