Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TEORI I HANDLINGAFON25
Performing Theories

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Lars-Henrik Ståhl,, lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se, och univ.lektor Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst 3 års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd uppsats samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Syfte
Kursens syfte är att fördjupa studenternas kunskap om arkitekturteori och arkitekturrelaterade teorier och dess relation till den byggda miljön.

Undervisningen syftar också till att öka studenternas förmåga att omsätta, och i praktisk handling pröva, arkitekturteoretiska frågeställningar i sin egen gestaltningsprocess.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• visa kunskap om arkitekturteori och dess betydelse i gestaltning av den byggda miljön.

• vara väl förtrogen med huvuddragen i området arkitekturteori.

• visa prov på en egen och väl genomförd gestaltning utifrån kursens tematik.

• vara orienterad i aktuell och historisk arkitekturteori.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att analysera och problematisera arkitekturteori;

• visa förmåga att analysera konstnärliga, arkitektoniska och urbana sammanhang utifrån konst- och arkitekturteoretiska diskurser

• visa förmåga att såväl enskilt som i grupp framställa och visualisera ett förslag till gestaltning och/eller omgestaltning av olika arkitektoniska kontexter.

• visa förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera sina ståndpunkter och förslag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa ett kritiskt, självständigt och kreativt förhållningssätt till olika arkitekturteoriers inneboende möjligheter att bidra till attraktiva och hållbara miljöer

• väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina resonemang om gestaltning av såväl miljöer som detaljer.

Innehåll
Kursen är inriktad mot att i praktisk handling och i teoretiska studier fördjupa kunskaperna inom områdena arkitekturteori och estetik. Kursinnehållet är tematiskt, för varje kurs väljs ett nytt tema. Successionen av temata förnyar kursinnehållet, samtidigt som den kritiska och reflekterande getaltningsprocessen utgör kursens beständiga kärna.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, studieresor, teoretiska och praktiska övningsuppgifter, workshop och enskilt uppsatsskrivande. Kursen bedrivs i en anda av pedagogiskt nytänkande och utvecklar former för undervisning och examination.

Litteratur
Kurskompendium vars innehåll anpassas till varje kurstema.