Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTERIÖR ARKITEKTUR OCH MÖBLERAFON20
Interior Architecture and Furniture Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFO275. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Christer Malmström,, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, och arkitekt John Cramer, john.cramer@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter. 80 % närvaro och aktivt deltagande i övningar, seminarier, föreläsningar och studieresor.

Syfte
Kursens syfte är att, utifrån ett helhetsperspektiv, belysa förutsättningarna för möbeldesign och -produktion, samt ge studenterna möjlighet att träna sin egen förmåga att designa möbler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är en fördjupning inom området interiör- och möbeldesign. I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp och traditioner beträffande utformningen av rum, textiler, inredningar och möbler, vilket återspeglas i kursens praktiska tillämpningar. Kursen introducerar begreppen rum, inredning och möbel samt dess historia, huvudsakligen utifrån designorienterade aspekter och praktiska övningar.

Litteratur
Boman, Monica. Svenska Möbler 1890–1990, Lund, 2003
Dahlgren, Torbjörn. Nordiska träd och träslag, Stockholm, 1996.