Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ARKITEKTUR SOM TEATERAFON15
Architecture as Performance

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFO270. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Syfte
Kursens syfte är att, med teater som metafor och laboratorium, undersöka de grundläggande beståndsdelarna i arkitektur sedd ur ett scenografiskt perspektiv. Studenterna ska få möjlighet till att utveckla sin gestaltningsförmåga med exempel hämtade från en skala som sträcker sig från scenografi och möbel till stadens arkitektur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Arkitektur som teater är en praktisk teori-inspirerad och experimentell kurs där studenten ges möjlighet att vidareutveckla ett fritt konstnärligt förhållningssätt till arkitektur. Genom designprojekt som spänner från möbel till stadssammanhang undersöks ett scenografiskt perspektiv på arkitektur.

Kursen delas upp i kortare delprojekt, workshops med mera och inbjudna gästlärare, föreläsare och kritiker initierar, inspirerar och utvärderar arbetet.

I kursen ingår en studieresa med målsättningen att studera den samtida urbana utvecklingen med speciellt fokus på förhållandet mellan arkitekturens olika skalnivåer.

Litteratur
Litteratur varierar med kursens övningar och teman.