Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SAMTIDA DESIGNPROCESSER INOM ARKITEKTURAFON10
Contemporary Design Process in Architecture

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFO125. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Christer Malmström,, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, och arkitekt John Cramer, john.cramer@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter. 80 % närvaro och aktivt deltagande i övningar, seminarier, föreläsningar och studieresor.

Syfte
Kursens syfte är att ge en djupare insikt och förståelse för utvecklingen av samtida arkitektur, samt att skapa ett öppet och kritiskt förhållningssätt till samtida designprocesser och designteorier inom arkitekturområdet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen granskar genom litteraturstudier och fallstudier av arkitektur och designprocesser diskussioner och problem som är relevanta för dagens arkitekter och för samtidsarkitekturen. De konkreta fallen relateras till samtida designteori och arkitekturrelaterad filosofi.

Litteratur
Litteraturlista kommer att förmedlas som skall relatera till respektive valt studiefall.