Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KREATIV TÄVLINGAFON05
Creative Competition

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFO120. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter. 80% närvaro och aktivt deltagande i workshop, övningar, seminarier och föreläsningar.

Syfte
Kursens syfte är att träna förmågan att gestalta arkitektur med ökad komplexitet hos uppgifter och teoretiskt bakgrundsstoff. En målsättning är att, med hjälp av konkreta designuppgifter som exempelvis arkitekttävlingar, knyta samman den akademiska undervisningen med den kommersiella verklighet som studenterna möter efter avslutade studier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen gör studenterna projekt inom ramen för en arkitekttävling, eller en liknande uppgift. Detta erbjuder en möjlighet till en avgränsad studieuppgift där studenten, genom en kontinuerlig handledning från medverkande lärare, får möjligheten att prova avancerade gestaltningsexperiment med syfte att utveckla sina kunskaper inom arkitektonisk gestaltning. I kursen diskuteras frågor om genomförande, designprocess samt kommunikation och diskussion av samtida arkitektur.

Den principiella undervisningsmetodiken bygger på en serie av workshops, föreläsningar och seminarier (som har sin utgångspunkt i de specifika uppgifterna). Fokus kommer att ligga på idéer och frågeställningar som debatteras internationellt i samtiden. Under kursen genomförs en studieresa med syftet att vidga studentens kunskap om samtida arkitektur i ett urbant sammanhang.

Litteratur
Litteratur varierar med kursens övningar och teman.