Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTERNATIONELL WORKSHOP 1AFOF01
International Workshop 1

Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFO260. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i kurser inom arkitektprogrammet omfattande minst 60 högskolepoäng. Prestationsbedömning: Godkänd redovisning av övningsuppgifter och projekt. Minst 80 % närvaro på övningar, föreläsningar och slutredovisning.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten insikt i den mångfald av experimenterande som ingår i arkitektens arbetsområden. Genom praktiskt arbete och experimenterande får studenten insikt i och kunskap om arkitektens skapande process.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen introducerar ett digitalt verktyg med hjälp av föreläsningar, övningsuppgifter och ett experimentellt projekt som utforskar gränslandet mellan dels arkitektur och konst, dels det imaginära och det reella. Samtidigt som redskapet introduceras tränas alltså den kreativa förmågan att gestalta arkitektur.

Litteratur
Ingen obligatorisk kurslitteratur.