Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ESTETIK IIAFO065
Aesthetics II

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: MD4. Kursansvarig: Professor Lars-Henrik Ståhl, Lars-Henrik.Stahl@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Kursen AFOA01 Estetik I. Prestationsbedömning: I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt måste studenten ha lämnat in godkända övningsuppgifter. Vidare krävs ett aktivt deltagande på seminarierna samt 80% närvaro vid seminarier och föreläsningar.

Syfte
Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga till kritisk reflexion kring estetiska frågeställningar, vilket även inbegriper reflexion över egna designprojekt, med avseende på estetik. Detta sker främst genom att deltagarna tränas i att praktiskt genomföra en tematisk designuppgift samtidigt som de får läsa, skriva och tala om estetiska frågeställningar på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt och samtida estetiska diskussioner. Studenterna skall också få övning i att på ett självständigt sätt uttrycka resonemang som rör estetik. Ämnesmässigt är kursens syfte att ge en introduktion till estetikens område.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Inför ett eget eller givet designprojekt, kunna definiera och identifiera estetiska frågeställningar samt relatera dessa till samtida eller historiska kontexter med avseende på estetik.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Utifrån ett givet designprojekt eller en ämnesrelevant text, självständigt kunna göra en enkel, men kritiskt reflekterande skriftlig och muntlig analys, med avseende på estetik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa förmåga att göra utvecklade kvalitetsbedömningar av estetiska aspekter på design.

Kunna formulera metateoretiska frågeställningar kring estetik och designprofessionen.

Innehåll
Kursen bygger vidare på kursen Estetik I. I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp, traditioner och tankefigurer inom ämnet estetik som är av betydelse för olika designprocesser, samt diskussioner om produkter och dess kontexter. I ett speciellt kursmoment tränas också skiss och presentationsteknik. Kursen introducerar estetikens område och dess historia, huvudsakligen utifrån designorienterade aspekter och praktiska övningar.

Litteratur
Artiklar som bestäms utifrån kursens årliga tema.