Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SOLENERGI – GRUNDKURS I SOLVÄRMETEKNIKAEB010
Solar Heating Technology, Basic Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TNA165. Valfri för: E4, E4em, F4, F4es, M4, W4es. Kursansvarig: Elisabeth Kjellsson, Elisabeth.Kjellsson@byggtek.lth.se, Energi och byggnadsdesign. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i installationsteknik, värmeöverföring och termodynamik. Erfarenhet av att använda beräkningsprogram, t.ex. Matlab och Excel. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter, laborationsredogörelser, fördjupningsuppgift samt deltagande i studiebesök. Hemsida: http://www.ebd.lth.se.

Syfte
Energianvändningen i Sverige för uppvärming och varmvatten i bostäder och service byggnader överstiger årligen 100 TWH. Det innebär att uppförande av nya byggnader med låg energianvändning och ombyggnad av gamla byggnader för att minska energianvändningen är angelägna uppgifter. Installation av solvärmesystem kan utgöra en del i detta arbete.

Kursens syfte är att visa hur solvärmesystem kan integreras och samverka med byggnadens energisystem. En viktig del är att studenterna skall lära sig att använda beräkningsprogram som simulerar hur solvärmesystemet växelverkar med byggnaden och dess värmebehov.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Andrén Lars Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse, Lars Andrén 2007 Svensk Byggtjänst, tredje upplagan ISBN 9789173332309
Duffie&Beckman-Solar Engineering of Thermal Processes. ISBN-13 978-0-471-69867-8
Interna kurskompendium
Simuleringsprogrammen Winsun Villa och Solar Collector.