Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DIGITALA VERKTYG 6, PRAKTISK PROJEKTERINGADPF10
Digital Tools 6, Design in Practice

Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Arkitekt Olle Bergman, olle.bergman@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Förutsatta förkunskaper: ADPF05. Prestationsbedömning: Närvaro vid 100 % av föreläsningar samt godkända övningsuppgifter och slutuppgifter. Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa en projektuppgift med tillämpning av de under kursen genomgågna momenten. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Kursen behandlar objektorienterad CAD genom utarbetande av egendefinierade objekt. Vidare skall administrativa verktyg hanteras för tillämpning av text-, måttsättnings- och attributfunktioner, rapportgenerering m.fl. funktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger föreläsningar/övningar där det både förekommer renodlade teoriföreläsningar samt föreläsningar, kunskaper i hur man ritar och modeller i AutoCAD Architecture. I kursen krävs att tillämpning/redovisning sker av parallellt projekt i A-programmet.

Litteratur
Kursmaterial som instruktioner och CAD-manualer kommer att finnas tillgängliga över Internet.
Autodesk Architecture 2011 Grundkurs och Avancerad, WITU
Redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90
SketchUp, WITU