Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DIGITALA VERKTYG 5, ARKITEKTONISK UTFORMNINGADPF05
Digital Tools 5, Architectural Design

Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Arkitekt Olle Bergman, olle.bergman@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Förutsatta förkunskaper: ADPA15. Prestationsbedömning: Närvaro vid 100 % av föreläsningar samt godkända övningsuppgifter och kursuppgift. Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa en kurstuppgift med tillämpning av de under kursen genomgågna momenten. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge ökade färdigheter i CAD-projektering och en fördjupad kunskap i ICT (informations- och kommunikationsteknologi), med inriktning på den arkitektoniska utformningen. Vidare skall kursdeltagarna erhålla en bra grund för användandet av ICT i det framtida yrkeslivet, och dess betydelse och möjligheter i designprocessen.

I kursen krävs att tillämpning/redovisning sker inom parallellt projekt i A-programmet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger i föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter kunskaper om tillämpad CAD-teknik, med inriktning och focus på hur CAD-verktyget kan nyttjas som stöd i den arkitektoniska utformningsprocessen.

Övningarna görs i systemen från Autodesk och SketchUp, med för olika skeden anpassade applikationer för den nordiska marknaden.

Litteratur
Kursmaterial som instruktioner och CAD-manualer kommer att finnas tillgängliga över Internet
Autodesk Architecture 2011 Grundkurs och Avancerad, WITU
Redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90.
SketchUp Grund, WITU