Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DIGITALA VERKTYG 4, OBJEKTORIENTERAD CADADPA15
Digital tools 4, Object Oriented CAD

Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Arkitekt Olle Bergman, olle.bergman@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Förutsatta förkunskaper: ADPA10. Prestationsbedömning: Närvaro vid 100 % av föreläsningar/övningar samt godkända övningsuppgifter och kursuppgift. Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa en kursuppgift med tillämpning av de under kursen genomgågna momenten. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Kursen behandlar grundläggande kunskaper i praktisk projektering med objektbaserad CAD-teknik. I kursen krävs att tillämpning sker genom redovisning av projekt eller del av projekt ur Ateljékursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger i föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter kunskaper om tillämpad CAD-teknik, med inriktning och fokus på hur CAD-verktyget kan nyttjas som stöd i den arkitektoniska utformningsprocessen.

Övningarna görs i systemen från Autodesk och SketchUp, med för olika skeden anpassade applikationer för den nordiska marknaden.

Litteratur
Kursmaterial som instruktioner och CAD-manualer, utdelas vid kursen samt kommer att finnas tillgängliga över Internet
Autodesk Architecture 2011 Grundkurs och Avancerad, WITU
Redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90.