Kursplan för läsåret 2011/2012.
(Genererad 2011-05-02.)
KANDIDATARBETE I ARKITEKTUR / RESTAURERING OCH OMBYGGNADABVL05
Bachelor Project in Architecture / Restoration and Rehabilitation

Antal högskolepoäng: 18. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur, fördjupningsnivå: G2E. Valfri för: A3. Institution: Inst f byggande och arkitektur (Bebyggelsevård). Examen: Examensarbetet kan ingå i kandidatexamen i den mån detta framgår av respektive utbildningsplan.

Examinator
Prefekten utser en eller flera lärare vid Lunds universitet till examinator. Detta innebär bland annat att examensarbetet skall examineras vid Lunds universitet även vid utbytesstudier. Examinatorn beslutar om betyg på examensarbetet efter hörande av en gemensam bedömningsgrupp utsedd av utbildningsnämnden.

Förkunskapskrav
Examensarbete får påbörjas då studenten är godkänd på minst 140 högskolepoäng som får ingå i examen. Dessutom skall alla projektkurser i arkitektur och alla kurser i teknik och i stadsbyggnad som ingår i de tre första årskurserna av arkitektutbildningen vara godkända. Dispens från dessa krav kan endast lämnas av utbildningsnämnden och endast om det finns synnerliga skäl. I antagningsförfarandet ingår att studenten uppvisar sin studieportfölj från termin 1 - 5 för en grupp utsedd av programledningen. Denna portföljnämnd kan ge råd om vad studenten särskilt ska träna för att uppnå kursens mål.

Prestationsbedömning
Skriftlig och muntlig examination. Samtliga delar under Innehåll skall vara godkända för att examensarbetet skall vara godkänt. Rapporten är offentlig och får inte sekretessbeläggas till någon del. Examinator får inte beakta eventuell underhandsinformation vid bedömningen av rapporten.

Övrigt
Studenten anmäler sig till en av de alternativobligatoriska kurser (studios) som avslutar åk 3. I det fall studenten avser att ta kandidatexamen, ska studenten före kursstart anmäla sig på särskild blankett till kursen Examensarbete för kandidatexamen i arkitektur. Innan registrering på denna kurs sker skall förkunskapskraven vara uppfyllda. Kursen samordnas med den valda studion. Institutionen skall arkivera rapporten.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt tillämpa kunskaper som har förvärvats under utbildningen samt använda dessa i ett projektarbete i arkitektur.

Kunskap och förståelse
För godkänt examensarbete skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänt examensarbete skall studenten Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänt examensarbete skall studenten Innehåll
I examensarbetet ingår Särskilda anvisningar för genomförande finns och publiceras på programmets hemsida.

Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det skall genomföras enskilt eller i grupp om två personer. Om arbetet gjorts i grupp skall det framgå vad var och en bidragit med.

Examensarbetet presenteras vid ett offentligt seminarium som fastläggs av programledningen. Detta får förläggas utanför terminstid om det finns särskilda skäl.

Litteratur
Kurslitteratur och övriga läromedel är de som anges i kursplanen för vald studio.