Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BYGGTEKNIK MED ARKITEKTURABV620
Housing Design

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA1. Kursansvarig: Professor Kerstin Barup, kerstin.barup@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd kurs skall studenten genomfört ett godkänt projektarbete samt mindre löpande arbetsuppgifter, ha minst 80% närvaro på föreläsningar samt ha godkänd Afu. Kursen avslutas med en gemensam slutgenomgång där studenterna gruppvis presenterar sitt projekt i ord och bild. Övrigt: Ett undervisningstillfälle är förlagt till arkitektskolan i Lund. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna en grundläggande orientering om teamarbetet inom byggande och arkitektur där byggnadsingenjörens arbetsfält inbegrips. I kursen beskrivs hur man arbetar med arkitektur och byggteknik ur olika synvinklar i ett svenskt och internationellt perspektiv. Kursen skall förmedla en introduktion av arkitekturens begrepp, byggprocessen, samverkan mellan människa och miljö samt sociala och kulturella värden. Kursens Afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna projektera och redovisa en enkel byggnadsuppgift

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- kunna analysera förutsättningarna för en enkel byggnadsuppgift

- kunna redovisa en enkel byggnadsuppgift muntligt samt i text och bild

Innehåll
Kursen ger en orientering om teknikens betydelse för byggande och arkitektur, särskilt ut arkitekturperspektiv. Föreläsare från offentlig och privat sektor inom arkitektur beskriver den byggda miljöns tillkomstprocess.

En övningsuppgift ger inblick i projektering.

Projekteringsprocessens olika avsnitt såsom programarbete, projektering och byggskede genomgås och exemplifieras i svenskt och internationellt sammanhang. Särskilt studeras byggnadsingenjörens samverkan med arkitekter och hur detta arbete kan utveckla kvalitativa resultat i projekteringsarbetet. Estetikens och formgivningens samspel med byggteknologi betonas liksom byggandets krav på energi- och hushållningsfrågor. Relationen människa – miljö studeras i ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Kursens afu-del består av en veckas studiebesök i mindre grupper. Besöken på byggarbetsplatserna följs upp av ett seminarium.

Litteratur
Ahlstrand, J-T. Arkitekturtermer. Studentlitteratur 1976. Andra uppl. ISBN: 91-44-02852-0
Caldenby, C. & Nilsson, F. (red.): Om arkitektur - en antologi. Arkus 2005. ISBN: 91-973626-3-8
Kompendium som tillhandahålls.