Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TEKNISK BYGGNADSFÖRVALTNINGABKF01
Technical Management of Buildings

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur; Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBF015. Valfri för: A4, L5fe. Kursansvarig: Elisabeth Kjellsson, elisabeth.kjellsson@byggtek.lth.se och Mats Dahlblom, mats.dahlblom@hvac.lth.se, Byggnadsfysik. Förutsatta förkunskaper: L: VTVA05 Hållbart byggande A: VBMA10 Arkitekturteknik 3 och VBMA20 Arkitekturteknik 4. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkänd seminarieuppgift. Hemsida: http://www.byfy.lth.se/utbildning/.

Syfte
I de svenska miljömålen finns angivet att energianvändningen i byggnader ska minska radikalt inom den närmsta 10-årsperioden och halveras till år 2050. EU föreskriver att år 2020 ska alla nya byggnader uppföras som ”Nära-nollenergibyggnader”.

Kursens syfte är att ge studenten utökade kunskaper för att kunna bidra till en hållbar utveckling för att minska klimatpåverkan och resursanvändning från byggnadsbeståndet. Tyngdpunkten ligger på befintliga byggnader och deras upprustningsbehov samt drift.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Uppdrag 13 – Nationell strategi för lågenergibyggnader, Energimyndigheten 2010, ER2010:39
Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar, Boverket 2010
Så mår våra hus, Boverket 2009
Energieffektiva flerbostadshus – erfarenheter, Per Levin, BeBo, 2008
Att tilläggsisolera hus – fakta, fördelar och fallgropar, STEM 2009
Fönsterrenovering med energiglas, Energimyndigheten 2008
Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen, Sveriges Byggindustrier
Så byggdes husen 1880-2000. Reppen L, Kallstenius P, Björk C. Liber 2003
Isoverboken, Isover
Fuktboken, Gunnar Anderlind, Gullfiber AB, 1991
Teknisk handbok, Luftbehandlingssystem, Fläkt Woods (del av)
Inneklimatsystem, Fläkt Woods (del av)
Föreläsningsanteckningar
Material utdelat under kursens gång