Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INSTALLATIONSTEKNIKABK606
Building Service

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ABK630. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Mats Dahlblom, mats.dahlblom@hvac.lth.se, Installationsteknik. Förutsatta förkunskaper: Byggnadsmaterial VBM611, Byggnadsfysik VBF605. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som består av en teoridel och en räknedel som båda måste vara godkända vid samma tillfälle. För att få slutbetyg måste dessutom konstruktionsuppgiften (villan Villan) vara godkänd. En väl genomförd konstruktionsuppgift kan höja slutbetyget med ett halvt steg. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: I kursen ingår konstruktionsuppgiften "villan Villan" där ett småhus ska förses med nödvändiga försörjningssystem. Uppgiften, som har flera delinlämningar, sträcker sig över tre läsperioder och ingår i ett informellt kursblock med byggnadsmaterial, husbyggnadsteknik och installationsteknik. Hemsida: http://www.hvac.lth.se/utbildning/ABK606.html.

Syfte
Att ge elementär kunskap om inomhusmiljö och vilka krav som ställs på denna samt kunskap om hur de vanligaste systemen för ventilation, värme, tappvatten och spillvatten fungerar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha elementär kunskap om inomhusmiljö och vilka krav som ställs på denna.

kunna identifiera och lösa enklare installationstekniska problem.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna utforma och dimensionera system för ventilation, värme, tappvatten och spillvatten för bostäder.

kunna samordna installationer med planlösning och stomme.

kunna upprätta enklare ritningar och läsa mer avancerade.

beräkna och värdera en byggnads energianvändning.

Innehåll
Kursen behandlar allmän installationsteknik. Komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljö. Dimensionering av olika system för ventilation, värme samt tapp- och spillvatten. Samordning av installationer med planlösning och stomme. Upprättande av enklare VVS-installationsritningar. Beräkning och värdering av en byggnads energianvändning.

Litteratur
Warfvinge, C & Dahlblom, M: Projektering av VVS-installationer. Studentlitteratur, 2010.
Dahlblom, M: Övningsuppgifter i installationsteknik. LTH 2011.

Poängsatta delmoment

Kod: 0112. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkända inlämningsuppgifter krävs att de är kompletta och håller nivå II gällande redovisning. Väl genomförd uppgift kan höja slutbetyget för kursen med ett halvt steg. Delmomentet omfattar: Konstruktionsuppgift, kallad "villan Villan", omfattande projektering av VVS-system för ett småhus.

Kod: 0212. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen bestående av en teoridel och en räknedel. Båda delarna ska godkännas vid samma tillfälle. Delmomentet omfattar: Teori- och beräkningsuppgifter baserade på litteratur och föreläsningsanteckningar.