Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SKANDINAVISK ARKITEKTUR OCH STADSBYGGNAD IIABFN15
An Outline of Scandinavian Architecture and Urbanism II

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABF115. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se och Professor Kerstin Barup, Kerstin.Barup@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Förkunskapskrav: Kandidatexamen vid arkitektprogrammet. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar, seminarier och studiebesök samt ett aktivt deltagande vid slutgenomgång där studentens projekt presenteras i ord, ritning och bild. Övrigt: Kursen ges för arkitektutbildningens internationella utbytesstudenter och för ordinarie LTH-studenter i arkitekturprogrammet. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Kursens mål är att ge studenten en förståelse för och grundläggande kunskap om idéer, form, tradition och utveckling i skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad. .

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· ha förmåga till kritiskt tänkande

· ha förmåga att argumentera och övertyga

· kunna arbeta individuellt och i grupp

· förstå och recensera funktionella, tekniska och estetiska kvalitéer i den skandinaviska arkitekturen.

· analysera befintliga kvaliteter i arkitektur och ge förslag i ord och ritning på åtgärder som utvecklar och förbättrar dessa kvaliteter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen förmedlar kunskap om skandinavisk arkitektur och stadsbyggande, som belyses genom representativa nyckelobjekt och -arkitekter. Kursens första del består av föreläsningar och seminarier samt exkursioner i Skandinavien. Den andra delen innehåller självstudier och en uppgift att analysera och ge förslag till förbättringar i ord och bild för utveckling av en existerande bebyggelsemiljö.

Litteratur
Gehl, J. Life between buildings Arkitetens Förlag 2006. ISBN 8-7740-7360-5
Nyström, L. Living in Sweden – between tradition and vision Boverket 1996. ISBN 9-1714-7268-1
20th Century Architecture Sweden Munich, Prestel Cop. 1998. ISBN: 3-7913-1936-1