Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KLIMATSMART ARKITEKTUR OCH URBAN DESIGNABAN15
Climate Smart Architecture and Urban Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABA002. Valfri för: A4, MSUD1. Kursansvarig: Bitr. univ.lektor Catharina Sternudd och, catharina.sternudd@arkitektur.lth.se, och forskarassistent Erik Johansson, erik.johansson@hdm.lth.se, Boende och bostadsutveckling. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur, urban design eller industridesign. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända projektuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier och andra schemalagda aktiviteter. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenter möjlighet till fördjupad kunskap om hur genomtänkt utformning av bebyggelse kan minimera städers klimatpåverkan. Den syftar också till att stödja studenternas lärande om hur städers mikroklimat i olika klimattyper påverkas av stadsstruktur, grönska, orientering etc. Vidare är syftet att belysa människors attityder och beteenden i relation till klimat och energifrågor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar samspelet mellan den byggda miljön och klimatfrågor på mikro- och makronivå samt dess relation till urban produktion och användning av energi. Den belyser och utvecklar i kreativa uppgifter potentialen för användning av förnybar energi som sol- och vindkraft i urbana områden. Kursen berör också problematiken kring urbana transporter. Studenterna utforskar med arkitektens verktyg hur stadens utformning i stort och smått kan minimera klimatpåverkan från urbana transporter och stödja hållbara färdmedelsval.

Litteratur
Kursens kunskapsinhämtning kommer att stödjas av litteratur som erbjuds i form av ett digitalt kursbibliotek vars innehåll förändras från år till år samt nedanstående referenslitteratur.
BRE: Climate and site development. Part 2: Influence of microclimate. Building Research Establishment 1990. ISBN: 0-85125-429-2
BRE: Climate and site development. Part 3: Improving microclimate through design. Building Research Establishment 1990. ISBN: 0-85125-430-6
BROWN, G.Z., (2001), Mark DeKAY, Sun, Wind and Light : Architectural design stratégies, second edition, John Wiley and Sons Inc, New York.
Emmanuel, M R (2005): An Urban Approach to Climate-Sensitive Design. Spon Press. ISBN: 0-415-33410-1
Gehl, J (2001): Life Between Buildings – Using Public Space. The Danish Architectural Press.
Givoni, B (1998): Climate Considerations in Building and Urban Design. Van Nostrand Reinhold. ISBN: 0-442-00991-7.
Glaumann, M, Westerberg, U (1988): Klimatplanering Vind. Svensk Byggtjänst, Stockholm. ISBN: 91-7332-371-3
Johansson, E (2006): Urban Design and Outdoor Thermal Comfort in Warm Climates, Studies in Fez and Colombo. Housing Development & Management, Lund University. ISBN: 91-87866-27-7
Lechner N (2001). Heating, cooling, lighting: Design methods for architects. Second Edition. New York: John Wiley & Sons inc. 620 pages.
Roaf, S, Crichton, D, Nicol, F (2005). Adapting Buildings and Cities for Climate Change. A 21st century survival guide. Architectural Press, Oxford, UK. ISBN 0-7506-5911-4.