Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
URBAN SHELTERABAN11
Urban Shelter

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABAN10. Valfri för: A4. Kursansvarig: Johnny Åstrand, johnny.astrand@hdm.lth.se, Boende och bostadsutveckling. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur, design eller fysisk planering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng kvar till examen inom Arkitektprogrammet och intervju. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, delgenomgångar och slutgenomgång. Godkänd presentation och inlämning av övningar och projekt. Övrigt: Kursen förutsätter medverkan i den valfria kursen Urban Shelter Teori, 7,5 hp. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Kursens huvudsyfte är att ge en fördjupad kunskap om urban bostadsutformning i ett internationellt perspektiv med fokus på resurssvaga grupper. Vidare syftar kursen till att utveckla och knyta ihop kunskaper från tidigare kurser genom att relatera begrepp och teorier inom arkitektur och stadsbyggnad till aktuella diskurser om utveckling och boende/urban shelter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur kunna:

* beskriva de viktigaste faktorerna som styr urban bostadsutformning i ett internationellt perspektiv

* analysera arkitektens internationella roll i komplexa situationer och processer

* formulera kriterier för utformning av bostäder och bostadsområden som leder till hållbar stadsutveckling.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur kunna:

* beskriva urban bostadsutformning utifrån en problemorienterad synvinkel

i ritning och med stöd i litteratur kunna:

* utforma en stadsdel med hög andel bostäder baserat på begrepp och teorier inom boende/urban shelter och stadsbyggnad

* gestalta en funktionell, komfortabel och tilltalande byggnad inom en stadsdel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

* vilja diskutera arkitektens roll i ett internationellt perspektiv

* våga prova nya arbetsområden och även kunna arbeta internationellt.

Innehåll
Kursen behandlar urban bostadsutformning i ett internationellt perspektiv med fokus på resurssvaga grupper. Hur skall arkitekter arbeta med urban bostadsutformning nu och i framtiden? Kursens fokus ligger på gestaltning av ett mindre bostadsområde i ett land i Afrika, Asien eller Latinamerika där en fältstudie genomförs.

Teman som berörs är: användning av stadens rum; trygghetsfrågor, jämställdhet och fysisk planering, segregering i städer; energianvändning och klimatanpassning av urban miljö och bostäder; uppgradering av slumområden; finansiering av bostadsprojekt, organiserat självbyggeri samt arkitektens roll i ett internationellt perspektiv.

Kursen är uppdelad i tre faser:
1 Förberedande teoretiska studier (Lund).
2 Fältstudier.
3 Tillämpning och gestaltning (Lund).

Fältstudierna genomförs under cirka fyra veckor i en stad i Afrika, Asien eller Latinamerika i samarbete med lokala myndigheter, företag och universitet.

Kursens designuppgifter omfattar utformning av en stadsdel och utformning av en byggnad. Redovisning sker genom ritningar med beskrivningar och en kort illustrerad uppsats.

Litteratur
Correa, C: Housing and urbanization. Thames & Hudson Ltd London New York 1999. ISBN: 0-500-28210-2
Åstrand, J (et al.): 11 Lyckade bostadsprojekt: En inventering av genomförda bostadsförbättringar i tredje världen. SADEL 1988. ISBN: 91-86596-10-1
Åstrand, J (et al.): Construction in Developing Countries. Swedish Mission Council 1996 ISBN: 91-85424-44-7
United Nations Human Settlements Programme: http://www.unhabitat.org/
United Nations Millenium Development Goals: http://www.un.org/millenniumgoals/
United Nations World Urban Forum: http://www.wuf3-fum3.ca/
Building issues: http://www.hdm.lth.se/bi/INDEX.HTM