Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
URBAN SHELTER, TEORIABAN06
Urban Shelter, Theory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABAN05. Valfri för: A4. Kursansvarig: Johnny Åstrand, johnny.astrand@hdm.lth.se, Boende och bostadsutveckling. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur, design eller fysisk planering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng kvar till examen inom Arkitektprogrammet och intervju. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, delgenomgångar och slutgenomgång. Godkänd presentation, aktivt deltagande i seminarium samt godkänd kort uppsats. Övrigt: Kursen förutsätter medverkan i den valfria kursen Urban Shelter, 15 hp. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap om urban utveckling, -design och -bostadsutformning i ett internationellt perspektiv med fokus på resurssvaga grupper. Kursen syftar till att utveckla och knyta ihop kunskaper från tidigare kurser genom att relatera begrepp och teorier inom arkitektur och stadsbyggnad till aktuella diskurser om utveckling och boende/urban shelter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur kunna:

* redogöra för hur den internationella urbana bostadsutformningen har utvecklats under de senaste decennierna

* beskriva de viktigaste faktorerna som styr urban bostadsutformning i ett internationellt perspektiv

* analysera arkitektens internationella roll i komplexa situationer och processer

* formulera kriterier för utformning av bostäder och bostadsområden som leder till hållbar stadsutveckling.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur, kunna:

* beskriva och analysera urban bostadsutformning utifrån en problemorienterad synvinkel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

* vilja diskutera arkitektens roll i ett internationellt perspektiv

* våga prova nya arbetsområden och även kunna arbeta internationellt.

Innehåll
Kursen behandlar urban bostadsutformning i ett internationellt perspektiv med fokus på resurssvaga grupper. Hur skall arkitekter arbeta med urban bostadsutformning nu och i framtiden? Kursens fokus ligger på teori och litteraturstudier.

Kursen presenterar den historiska utvecklingen inom urban bostadsutformning och tar upp: formell och informell sektor, planerad nybyggnad, tomt med infrastruktur, självbyggeri, spontan bebyggelse och förbättring av slumområde. Kursen behandlar hur arbetsprocessen för urban bostadsutformning bedrivs i länder med olika kultur, klimat, socio-ekonomiska förutsättningar, arkitektur och byggd miljö.

Kursen avser att ge en fördjupning till temat och utvecklingen under de senaste decennierna genom litteratur, föreläsningar, seminarier och uppsatsskrivande.

Litteratur
Davis, M: Planet of Slums. Verso London, New York 2006. ISBN: 1-84467-022-9.
Tannerfeldt, G & Ljung, P: More Urban Less Poor, an introduction to urban development and management. Earthscan 2006. ISBN-13: 978-1-84407-381-8.
Jenkins, P (et al.): Planning and Housing in the Rapidly Urbanising World. Routledge, New York 2007. ISBN10: 0-415-35797-7
Wakely, P (et al.): Implementing the Habitat Agenda: In Search of Urban Sustainability. DPU/University College London 2001. ISBN: 874502-00-5
Åstrand, J (et al.): 11 Lyckade bostadsprojekt: En inventering av genomförda bostadsförbättringar i tredje världen. SADEL 1988. ISBN: 91-86596-10-1
Åstrand, J (et al.): Construction in Developing Countries. Swedish Mission Council 1996. ISBN 91-85424-44-7
Acioly, C & Davidson, F: Density in Urban Development, Building Issues, Vol 8, No 3. 1996.
Sida Policy: Fighting Poverty in an Urban World, support to urban development. Department for Infrastructure and Economic Cooperation, Division for Urban Development. 2006.
United Nations Human Settlements Programme: http://www.unhabitat.org/
United Nations Millenium Development Goals: http://www.un.org/millenniumgoals/
United Nations World Urban Forum: http://www.wuf3-fum3.ca/
Building issues: http://www.hdm.lth.se/bi/INDEX.HTM