Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTERNATIONELLT HÅLLBART BYGGANDEABA600
International Sustainable Development in Built Environment

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: IBYA3. Kursansvarig: Johnny Åstrand, johnny.astrand@hdm.lth.se, Boende och bostadsutveckling. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier, godkända övningsuppgifter samt godkänd designuppgift och kort uppsats. Övrigt: The course will be held with a minimum of ten students. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en orientering om hållbar utveckling med fokus på byggd miljö i ett internationellt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur, kunna:

beskriva huvuddragen i urbanisering i ett internationellt perspektiv

översiktligt beskriva utmaningar för en hållbar urban utveckling

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur, kunna genomföra en översiktlig analys av ett bostadsområde på teman relaterade till hållbart byggande.

i ritning och med stöd i litteratur, kunna utforma en byggnad och del av områdesplan på teman relaterade till hållbart byggande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

vilja diskutera den byggda miljön i ett hållbarhetsperspektiv

våga prova nya metoder i sina fortsatta studier

Innehåll
Kursen behandlar hållbart byggande i ett internationellt perspektiv med betoning på resurssvaga grupper. Kursen omfattar litteraturstudier, övningar och en designuppgift där kunskaperna tillämpas.

Kursen avser att ge en introduktion till globala mål och strategier för en hållbar utveckling av den byggda miljön, med utgångspunkt i FN-dokument. Urbanisering, städers tillväxt och distributionen av den urbana befolkningen i världens olika delar beskrivs. Kursen behandlar ett flertal teman inom hållbart byggande relaterat till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Kursen behandlar utformning av bostäder och områdesplanering. Teman som berörs är; användning av stadens rum; fysisk planering; energianvändning och klimatanpassning av urban miljö och bostäder; uppgradering av slumområden; finansiering av bostadsprojekt för fattiga samt organiserat självbyggeri.

Exempel på tillämpningar redovisas från bl.a. Algeriet, Costa Rica, Ecuador, Filippinerna, Honduras, Marocko, Nicaragua, Sri Lanka, Sverige, Sydafrika, Tanzania och Tunisien.

Litteratur
Acioly Jr C & Davidson F: Density in Urban Development. Lund Centre for Habitat Studies, 1996
Adamson B & Åberg O: Design for Climatization; Houses in Warm-Humid Areas. Lund Centre for Habitat Studies, 1993
Rodríguez M & Åstrand J: Organized Small-scale Self-help Housing. Lund Centre for Habitat Studies, 1996
Rosenlund H: Climatic Design of Buildings Using Passive Techniques: Housing Development and Management, 2000
Tannerfeldt, G & Ljung P: More Urban Less Poor, an introduction to urban development and management. Earthscan 2006. ISBN-13: 978-1-84407-381-8
Örn H: Urban Traffic and Transport. Housing Development and Management, 2002
Hemsidor
United Nations Millennium Development Goals: http://www.un.org./millenniumgoals/