Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MÄNSKLIGA MILJÖRAMAR – BYGGNAD/STADAAMN01
Human Environmental Frames – Building scale/Urban scale

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Docent Thorbjörn Laike (övriga kursansvariga: se under "övrigt"), thorbjorn.laike@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Närvaro 80 % vid föreläsningar och övningar. Godkända övningsuppgifter, godkänt eget arbete samt aktivt deltagande vid slutseminarium. Övrigt: Övriga kursansvariga: Docent Maria Johansson maria.johansson@arkitektur.lth.se, univeristetslektor Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se.

Syfte
Människans villkor i stadsmiljöer studeras utifrån olika vetenskapliga perspektiv. Kursen syftar till att ge en orientering om människors villkor i olika byggda miljöer. Vidare ger kursen kännedom om olika perspektiv och undersökningsmetoder som används för att förstå människans villkor i dessa miljöer. Kursen syftar också till att ge en introduktion i olika vetenskapliga synsätt som är relevanta för arkitekturforskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består huvudsakligen av litteraturstudier och ett empiriskt arbete som behandlar en central frågeställning om människan i relation till den byggda miljön.

Undervisning och examination
Undervisningen genomförs som ett projektarbete, vilket inkluderar föreläsningar, studiebesök, litteraturstudier med gemensamma litteraturseminarier samt ett eget empiriskt arbete.

Litteratur
Obligatorisk litteratur:
Groat, L. & Wang, D. 2002. Architectural Research Methods. New York: Wileys (valda delar) + kurskompendium
Referenslitteratur: