Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LJUS OCH FÄRGAAMA01
Light and Colour

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AAM030. Obligatorisk för: KID2. Kursansvarig: Docent Thorbjörn Laike, thorbjorn.laike@mpe.lth.se, Arkitektur. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och övningar. Hemtentamen. Hemsida: http://www.arkitektur.lth.se/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av föreläsningar som redovisar främst miljöpsykologisk forskning om betydelsen av ljus och färg för människors upplevelser och välbefinnande. Föreläsningarna kompletteras med seminarier med externa experter om kursspecifika relevanta problem, t.ex. olika ljuskällor, färgtrender, och följs upp med ett studiebesök på en armaturfabrik samt mätövningar.

Följande moment ingår:

Litteratur
Obligatorisk:
Liljefors, A. & Ejhed. J. Bättre belysning. Byggforskningsrådet, 1990. ISBN 9154052076
Fördjupning:
Fridell Anter, K. (red.), Forskare och praktiker om färg – ljus - rum. Formas, 2006. ISBN 9154059666
Hård, A., Küller, R., Sivik, L. & Svedmyr, Å. Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Färgantologi bok 2. Byggforskningsrådet, 1995:5.
Hjertén, R., Mattsson, I & Westholm, H. Ljus inomhus. Arkus, 2001:38.
Küller, R. Planning for Good Indoor Lighting. Building Issues, 14 (1), Lund University, 2004.
Starby, L. En bok om belysning. Ljuskultur, 2003. ISBN 9163135299