Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ARKITEKTUR I MATERIAL OCH DETALJ IAAKN20
Architecture in Material and Detail I

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AAK170. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, Bernt.Nilsson@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar och inlämningsuppgifter samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar. Övrigt: Kursen ”Arkitektur i material och detalj I” skiljer sig från ”Arkitektur i material och detalj II” genom olika fokus.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenterna fördjupad kunskap om arkitekturen som dialog mellan gestaltning, material och teknik. Studenterna ska lära sig att arbeta med rummets tektonik genom att se helheten i byggandets konstruktion och material tillsammans med dess symboliska, representativa eller andra värden. De ska träna processen att sammangjuta arkitektur genom konstnärlig behandling av material och teknik. Undervisningen syftar också till att ge studenterna fördjupad kunskap och medvetenhet om material och teknik från olika tider i arkitekturen för en modern tillämpning som inte att vänder ryggen mot äldre kunskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• visa kunskap om sambanden mellan arkitektur, teknik och material samt tillämpning i gestaltning i ett modernt perspektiv mot en historisk bakgrund.

• vara väl förtrogen med den konstnärliga gestaltningsprocessen mot arkitektur och rum som detalj och helhet

• visa förståelse för avancerad konstruktion av arkitektur ur ett arkitektperspektiv

• vara orienterad om aktuella och historiska material och tekniker

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att analysera befintliga byggnadsverk ur tektonisk synvinkel

• kunna samla in kunskap för att själv skissa på en byggnad med fokus på material och detaljer

• kunna tektoniskt och rumsligt gestalta samt visa och beskriva en byggnad i modeller och text

• visa förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera sin arbetsprocess och –resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa ett kritiskt, självständigt och kreativt förhållningssätt i arbetsprocessen där såväl konstnärliga som material- och teknikmässiga delar ingår

• visa förmåga att värdera arkitektur ur ett helhetsperspektiv

Innehåll
Kursen är kunskapsinriktad mot modernismens byggnadstektonik. Övningsuppgifterna är både analyserande och utvecklingsinriktade. Kursens innehåll bygger på tidigare baskunskaper med större komplexitet, bredare och djupare studier av material och teknik samt mer avancerade strukturer.

Litteratur
Kurskompendium vars innehåll förändras från år till år.