Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
STADSRUM - HUSRUM II, TEORETISK FÖRDJUPNINGAAKN16
City Space - Dwelling Space II, Theoretical Deepening

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AAK167 och AAKN15. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, bernt.nilsson@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i alla moment som föreläsningar, seminarier och övningar. Godkända uppsatser och inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen är obligatorisk del i projektet Stadsrum - Husrum II, men är även öppen för andra behöriga studenter.

Syfte
Syftet med kursen är att genom teoristudier relaterade till vår byggda miljö få en förståelse för hur teori och praktik är ömsesidigt beroende. Teoristudierna berör frågor om rumsrelationer, konstruktion, material, mått, skala osv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Studierna fokuserar på arkitektoniska rumsfrågor och byggnaders tektoniska egenskaper relaterade till särskilda frågeställningar och teman aktuella i den kopplade kursen Stadsrum – Husrum II. Kursen är uppbyggd med föreläsningar och litteraturstudier som berör olika synsätt och teoribildningar. Till dessa är studieresor med aktivt förberedande och deltagande kopplade.

Litteratur
Litteratur i form av kompendier utdelas vid kursstart