Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ARKITEKTURENS KREATIVA VERKTYG IIAAHN20
The Creative Tools of Architecture II

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Christer Malmström,, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, och professor Lars-Henrik Ståhl, lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Relevans i tidigare kurser, antal studiepoäng samt gruppens sammansättning (i nämnd ordning). Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid genomgångar. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt. Övrigt: Kursen ”Arkitekturens kreativa verktyg II” skiljer sig från ”Arkitekturens kreativa verktyg I” genom det kursspecifika valda temat.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten träning och kunskap om olika verktyg inom arkitektyrket. Analoga och digitala hjälpmedel finns sida vid sida med moment inriktade på presentation och retorik. I kursen ges studenten möjlighet att praktiskt träna och analytiskt diskutera verktygen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus kan variera från termin till termin. I kursen ges den studerande möjlighet att i grupp och självständigt bekanta sig med och prova olika verktyg praktiskt. Varje moment följs upp av kritisk granskning av resultatet versus verktyget. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, teoretiska och praktiska övningar samt koncentrerade intensivmoment (workshops).

Litteratur
Kurslitteraturen varierar i förhållande till årets valda tema.