Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTEGRERAD DESIGN: ARKITEKTUR - KONSTRUKTIONAAHN10
Integrated Design: Architectural Design – Structural Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFO280. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Christer Malmström,, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, och professor Göran Sandberg, goran.sandberg@byggmek.lth.se, Arkitektur. Förkunskapskrav: A: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur. V: VSMN30 Finita elementmetoden - Konstruktionsberäkningar eller FHL064 Finita elementmetoden eller VSMN15 Teknisk modellering: Bärverksanalys. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Bedömning sker genom inlämnade projekt. I slutprojektet deltar både arkitektstudent och ingenjörsstudent i ett nära samarbete. Detta redovisas vid ett seminarium. För godkänt skall studenten deltagit i undervisningen till 75% och projektredovisningen skall innehålla en kvalitativ diskussion som leder fram till projektförslag. Övrigt: Kursen genomförs i samarbete mellan inst för Arkitektur och byggd miljö och avd för Byggnadsmekanik. Kursen förutsätter ungefärligt lika antal studenter från A och V. Kursen skiljer sig från kursen ”Integrerad Design; Konstruktion – Arkitektur” genom det valda temat.

Syfte
Kursen syftar till att etablera en gemensam begreppsapparat avseende konstruktioner; optimering och arkitektoniskt uttryck, i samspelet mellan ingenjörer och arkitekter under den sista delen av utbildningen.

Vidare syftar kursen till att visa att de strukturmekaniska begreppen och det arkitektoniska uttrycket har samband genom vårt sätt att förstå, det ena genom en naturvetenskaplig organisation, det andra genom intuitiv förståelse.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För arkitekterna

För ingenjörerna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med en serie föreläsningar och diskussioner kring strukturmekanikens begrepp och beteckningar och en allmän beskrivning av sambandet mellan strukturmekanik/konstruktion och arkitektur. Vidare diskuteras konstruktionselement och hur dessa bidrar till att ge olika uttryck och hur strukturmekanikens begrepp varierar med uttrycket.

Under senare delen bedrivs kursen som ett projektarbete där både civilingenjörs- och arkitektstudenter bidrar till utformning av ett byggandsverk utifrån sin egen blivande professionalism. Projekten definieras så att de rumsliga egenskaperna möter konstruktiva utmaningar. Litteraturen bildar underlag för seminariediskussioner kring mötet mellan rumslig gestaltning och strukturdesign.

Litteratur
Finding Form; Towards an Architecture of the Minimal, Frei Otto, Bodo Rasch, ISBN 3-930698-66-8.
Engineering a New Architecture, Tony Robbin, ISBN 0-300-06116-1.
Structural Principles, Engel, ISBN 0138540195.
New Architecture and Technology, Gyula Sebestyen, ISBN 0-7506-5164-4.
The Art of the Structural Engineer, Bill Addis, ISBN 1-874056-41-2.
Manualer till Solid Works.