Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ARKITEKTSKOLANS ATELJÉFÖRELÄSNINGAR CAAHB31
Studio Lectures at the School of Architecture C

Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Prestationsbedömning: Minst 80% aktiv närvaro vid föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen är obligatorisk för åk 1 och åk 2 och är en av fyra föreläsningsserier under första och andra året. Kursen ges nästa gång höstterminen 2012.

Syfte
Arkitektskolans prioriterade områden förmedlas genom denna kurs. Övergripande åtaganden som hållbarhet och experimentellt arbetssätt åskådliggörs genom exempel från praktiserande och forskande arkitekter samt genom angränsande discipliners. Intentionen är att ge den studerande en tidig insyn i arkitektens potentiella arbetsfält.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus är att ge inblick i arkitektens arbetsfält och dess relation till samhälle. Forskare och praktiserande arkitekter belyser området, tillsammans med angränsande professioners.

Litteratur
Kurslitteratur beror av inbjudna föreläsare.