Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
GESTALTNINGSPROCESS OCH PROTOTYPAAHA55
Architectural Design Process and Prototypes

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AAH141. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och slutredovisning. Minst 80 % närvaro på övningar, föreläsningar och seminarier. Studenten skall också färdigställa och presentera en portfölj.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenterna en introduktion till att arbeta experimentellt med arkitektur, inredning och möbler i en rumslig kontext. Kursen syftar till att träna en kreativ process där varje student kan finna sin egen väg till kreativ formgivning, samtidigt som genomförandet i full skala av en möbelprototyp ska träna förmågan att materiellt och tekniskt genomföra de egna idéerna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens arbete tar sin utgångspunkt i människan och de mänskliga förutsättningarna. Med hjälp av experiment, drömmar och fantasi, såväl som analys och kreativa bearbetningar av de mänskliga förutsättningarna, formuleras en rumslig kontext. Denna fungerar som utgångspunkt för en estetiskt driven kreativ och experimentell designprocess som resulterar i en möbelprototyp i full skala. Genom att arbeta i liten skala ges studenterna möjlighet att genomföra en idé från skiss till realisering.

Litteratur
Referenslitteratur:
Futurisms / Katalog, utställning i Venedig. Palazzo Grass. Pompinai.
Bauhaus 1919-1933 by Magdalena Droste (Taschen, 1991)
Bauhaus by Jeannine Fiedler and Peter Feierabend (Könemann, 2000)
10x10 Crtitcs
GA Document: modern architecture 1920 – 1940
Architecture Now by Philip Jodido
Functional architecture: International style 1925-1940
Parallax by Steven Holl
Starck by Conway Lloyd Morgan
1000 Chairs (Taschen)
Deconstructivist Architecture by Philip Johnson and Mark Wigley (Little Brown & Co, 1988)
Violated Perfection by Aaron Betsky (Rizzoli, 1990)
New Spirit in Architecture by Peter Cook and Rosie Llewellyn Jones (Rizzoli, 1991)
Samt Filmer om:
Mies van der Rohe, I.M. Pei, Steven Holl, Bauhaus, Jean Nouvel, Guggenheim museum, Futurismen, Santiago Calatrava, Jörn Utzon, Alvar Aalto, Le Corbusier, Renzo Piano, Frank Gehry, Källemo, Bruno Mathsson, Funktionalsimen, Dekonstruktivismen, Frank Lloyd Wright