Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTERNATIONELL FÖRELÄSNINGSSERIE 1AAHA45
International Lecture Series 1

Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Prestationsbedömning: Minst 80% närvaro och godkänt paper.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten insikt i det mångfald av experimenterande som ingår i arkitektens arbetsområden och verksamheter. Kursen erbjuder en bred kunskap om dagens internationella arkitektur, de metoder och koncept som de mest framgångsrika internationella arkitekterna använder sig av. Studenten får ta del av deras arbeten, teoretiska utgångspunkter samt en inblick i problematiken som experimentellt undersökande arkitektur för med sig.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus är, att i ett internationellt perspektiv, ge inblick i arkitektens arbetsfält och dess relation till samhället.

Kursen ges som en föreläsningsserie. Gästföreläsare är huvudsakligen arkitekter av hög internationell nivå, företrädare för nutida globala arkitekturströmningar, forskare och lärare vid Lunds universitet.

Litteratur
Varje gästföreläsare har möjlighet att presentera litteratur och information om sitt ämne.