Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ARKITEKTUR, BASKURS C (ÅK 1)AAHA20
Architecture, Basic Course C1

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AAH141. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Univ.lektor Mats Hultman, univ.lektor Tomas Tägil, arkitekt Nina Aronsen, arkitekt Tina-Henriette Kristiansen, mats.hultman@arkitektur.lth.se,, tomas.tagil@arkitektur.lth.se, Arkitektur. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade, godkända och sammanställda i en terminsportfölj. Dessutom måste studenten ha godkända resultat på workshops, samt ha minst 80 % närvaro på föreläsningar och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Projektuppgifter ska lämnas in i förväg före examinationen och kommer att examineras vid ett kritiktillfälle där studenten först presenterar sitt projekt muntligt inför studentgruppen och därefter diskuteras projektet av en bedömningsgrupp. Studenten får vid bedömningstillfället eller senast tre dagar efter meddelat om projektet är godkänt eller underkänt. Om projekt inte godkänns har studenten rätt att få förnyad examination efter kompletteringar eller omarbetningar av projektet. Examinatorn ska meddela studenten vad som krävs för att få betyget godkänt. Mindre övningar kan examineras i t ex seminarieform, enskilt samtal eller skriftlig bedömning. Övrigt: Ges vartannat år för studenter i första årskursen. Innehåll och undervisning är gemensamt med Arkitektur, baskurs C2, som ges för andra årskursen. Målen för kurserna skiljer sig dock åt. Kursen är en av fyra baskurser i arkitektur under första och andra året. Kursen ges nästa gång höstterminen 2012. Hemsida: http://www.ateljeerna.lth.se/utbildning/.

Syfte
Kursen ingår som en av fyra baskurser de två första åren (var och en med två varianter: en för årskurs ett och en för årskurs två) och syftar till att med stegvis progression ge studenterna grundläggande kunskap och färdighet i att använda arkitektens redskap, arkitektonisk gestaltning, rumsliga förhållanden, byggnaders och städers användning och teknisk uppbyggnad.

I baskurserna lär sig studenterna att använda redskapen för att gestalta byggnader och miljöer i ett rumsligt sammanhang genom att arbeta kreativt och undersökande, sammanväga olika aspekter till en uttryckt arkitektonisk idé och att kommunicera med ritningar, skisser, modeller text och bilder.

I baskurs C betonas byggnadens relation till stadens arkitektoniska förhållanden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

individuellt men med stöd av lärare kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

individuellt men med stöd av lärare kunna:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

individuellt men med stöd av lärare kunna:

Innehåll
Undervisning sker genom föreläsningar, projektuppgifter, övningsuppgifter, seminarier, studieresor, workshops och skriftliga uppgifter. Huvudvikten läggs på att studenterna ska utföra och presentera uppgifter i form av ritningar, modeller, skisser, bild, skrift eller andra relevanta media. Terminens alla uppgifter ska vid terminens slut sammanställas i en så kallad portfölj som ligger till grund vid ett enskilt pedagogiskt utvecklingssamtal.

Under kursen tränas analys och gestaltning av arkitektur i stadsmiljö. Kursens projekt och övningar innehåller teori, analys och gestaltning av en stadsmiljö. Häri undersöks stadens rumsliga kvaliteter som rörelse, rumsproportioner, funktioner, måttförhållanden och sociala och kulturella aspekter. Till detta kommer undervisning i rumslig representation med konstnärliga tekniker.

Litteratur
Till varje övning hör ett häfte som innehåller såväl praktiska anvisningar som teoretisk bakgrund till det som ska tränas.