Syllabus academic year 2011/2012
(Created 2011-09-01.)
SOLID WASTE MANAGEMENTFMI090
Credits: 15. Grading scale: TH. Cycle: G2 (First Cycle). Main field: Technology. Language of instruction: The course will be given in Swedish. Optional for: W4ms. Course coordinator: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se, Environmental and Energy Systems Studies. Prerequisites: Minimum 6,0 higher education credits in environmental studies. Assessment: A written exam, literature assignment, a paper and a discussion seminar. For the paper to be graded, the course director should have been able to follow the writing process. Participation in seminars and study visits are mandatory. The final grade is based on the written exam and the individual paper and seminar on a 50/50 basis. Home page: http://miljo.lth.se.

Aim
The aim of the course is that students should acquire a holistic view on solid waste and waste management from a systems perspective. The students should learn to reflect on the connection between life style, the generation of solid waste, the environmental impact of solid waste, and different policy instruments and their effects.The aim is also to integrate knowledge of the environmental impact of solid waste management with previously acquired knowledge.

Knowledge and understanding
For a passing grade the student must

Skills and abilities
For a passing grade the student must

Judgement and approach
For a passing grade the student must

Contents
The course consists of the following:

Literature
Strategi för hållbar avfallshantering. Sveriges avfallsplan. Naturvårdsverket 2005. ISBN 91-620-1248-7.
Sopor hit och dit – på vinst och förlust. FORMAS, Stockholm, 2004.
ISBN 91-540-5920-8
Svensk Avfallshantering 2010. Årsskrift från Avfall Sverige. Malmö 2010.
Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges nationella miljömål. De Facto 2010 Miljömålen - svensk konsumtion och global miljöpåverkan.
Konsumera mera - dyrköpt lycka. Formas, Stockholm, 2007.
Ev artiklar samt utdelat material i samband med föreläsningar
Uppkopierat material i pärm:
Utdrag ur Miljöbalken (1998:808) kap. 1, 2 och 15
Avfallsförordning (SFS 2001:1063)
Förordning om deponering av avfall (SFS 2001:512)
Förordning om avfallsförbränning (SFS 2002:1060)
Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall (NFS 2001:22)
Metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall.
Handbok med allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken. (Naturvårdsverkets, handbok 2003:4)
Dioxin ut ur kretsloppet – förbränning av avfall binder giftet.
(Renhållningsverksföreningen, rapport 01:14)
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209)
Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208)
Förordning om producentansvar för förpackningar (2006:1273)
Förordning om producentansvar för batterier (SFS 2008:834)
Förordning om producentansvar för läkemedel (SFS 2009:1031)
Samla in, återvinn! Uppföljning av producentansvaret för 2008 NV rapport 6328 , 2010.
Klimatavtryck från hushållens matavfall, 2008. Rapport gjord av SIK på uppdrag av konsumentföreningen, Stockholm.