Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
LIVSMEDELSKEMIYTHA75
Food Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Inget område, fördjupningsnivå: G1F. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: YL1. Kursansvarig: Ann-Charlotte Eliasson, Ann-Charlotte.Eliasson@food.lth.se, YTH. Förutsatta förkunskaper: Livsmedlens kemiska och mikrobiologiska grunder eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laborationer. Övrigt: Under kursen anordnade laborationer, övningar, gästföreläsningar och studiebesök är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll. Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se.

Syfte
Att ge kunskaper om vattens, lipiders, kolhydraters och proteiners livsmedelskemi, som bygger vidare på kunskaper från kursen Livsmedlens biologiska och kemiska grunder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller avsnitt om lipider (struktur, egenskaper och funktion i livsmedel, funktion och förändringar i livsmedelsprocesser, vid lagring, matlagning; utvinning ur oljeväxter, tillverkning av matfett, choklad m.fl.), kolhydrater (struktur, egenskaper och funktion i råvaror och livsmedel, livsmedelsprocesser, matlagning; sockertillverkning, sötningsmedel) och proteiner (struktur, indelning, egenskaper och funktion i råvaror och livsmedel, funktion och förändringar i livsmedelsprocesser och matlagning).

Undervisningen är upplagd med föreläsningar, laborationer, gruppövningar, studiebesök, gästföreläsningar.

Litteratur
Andersen, P A: Livsmedelsteknologi 2. Studentlitteratur1991. ISBN: 91-44-31771-9
Furugren, B: Livsmedelskemi och matkunskap. Matens molekyler. Kompendium.